Sportplatz / Hartplatz

Der Sportplatz / Hartplatz in Lohn (SH).