Feldstrasse

Feldstrasse in Glarus ist eine asphaltierte Straße.

Feldstrasse

Straßentyp
Nebenstraße