La Vy-Neuve

La Vy-Neuve in Laconnex ist eine Straße.