Kolkweg

Der Kolkweg in Wittmund ist eine Straße.

Kolkweg

Straßentyp
Nebenstraße
Beyond dummy