Neusorg (VGem)

Neusorg (VGem) liegt in Landkreis Tirschenreuth.
Neusorg (VGem)
Brand 66
Ebnath 48
Neusorg 66
Pullenreuth 69