Rosenweg

Der Rosenweg in Olbersdorf ist eine Straße.

Rosenweg

Straßentyp
Nebenstraße